Page 1 - Januari 2020
P. 1

De Nieuwe Plaggensteker
              De Nieuwe Plaggensteker

                      Maandkrant
                      Maandkrant


             voor het dorp Hoenderloo                        Nummer 235
             voor het dorp Hoenderloo
                                                  jaargang 21
                                                 januari 2020
    Geslaagde Nieuwjaarslunch HNI    De eerste activiteit van Het Nieuwe Ini- wensen voor het nieuwe jaar en heerlijk dit een leuk initiatief vonden, maar dat
    tiatief in het nieuwe jaar was de  bijkletsen. Hoe leuk is het dan om dat te ook jongeren het de moeite waard in vin-
    Nieuwjaarslunch op 5 januari. Gezellig kunnen doen onder het genot van een den. Hoe geweldig is dat en zo kunnen de
    aan het begin van het jaar elkaar het beste goede lunch.        gesprekken opeens over heel andere
                                        zaken gaan.
     In deze              De animo was heel goed. Ruim zestig Het Nieuwe Initiatief is weer een nieuw
     Plaggensteker o.a.         mensen hadden zich opgegeven en   jaar ingegaan en ook voor 2020 heeft     Januari. Dé maand van de
     jubilarissen. Er zijn er
     nogal wat!


     Herkent u ze? Ze zijn geen
     spat veranderd en inmid-
     dels al vele jaren samen!
                      schoven aan voor de               deze organisatie vol-
                      ruime gesorteerde buf-             doende plannen op stapel
                      fettafel. De keuze was             staan. Uiteraard worden
                      reuze en iedereen kon              die in onze dorpskrant
                      met een goed gevulde              aangekondigd. Hou het
                      buik weer huiswaarts              in de gaten dus!
                      gaan na afloop.
     Een hele pagina met
     baby’s! Vier nieuwe        Aangezien er ie-
     werelburgers! Hoe mooi!      mand jarig was
                      werd er uiteraard
                      ook een luid ‘lang
                      zal hij leven’ge-
                      zongen en was
                      deze persoon echt
                      jarig.

                      Opvallend en heel
     Laten we er voor zorgen      leuk was ook, dat
     dat deze 2 niet te ver-      tijdens deze lunch
     waand worden. Alstublieft     niet alleen (wat)
                      oudere inwoners
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 1
   1   2   3   4   5   6