Page 11 - Augustus 2020
P. 11

Dorpsraad plaatst zelf maar borden    Het levert soms pittige discussies op
    onder de bevolking en het moet zeker
    niet zo zijn dat het item ‘verkeersover-
    last’ een wig drijft in de plaatselijke
    inwoners. Overlast van het verkeer in ons
    dorp is zeker een actueel onderwerp. Dan
    gaat het over verkeer dat te hard rijdt,
    maar ook verkeer die te veel lawaai
    maakt. En verkeer dat overal maar par-
    keert.

    De dorpsraad is al vele jaren bezig met
    deze materie en er wordt elke keer weer
    geconstateerd dat een overleg met de
    gemeente of provincie (de eigenaren van
    de wegen) heel moeilijk in daden resul-
    teert. In een vorige N.P. heeft de groep
    vrijwilligers van de dorpsraad al gemeld
    dat er begin juli een gesprek had plaats-
    gevonden met de gemeente en de politie.
    Daarin werd afgesproken dat er borden gedrag’ vertonen. Toch moest er iets ge- werd de dorpsraad te gek en dus werd
    zouden komen in Hoenderloo en dat er beuren en Hoenderloo bijv. afsluiten aan een Hoenderlose, die te bescheiden is
                             voor verkeer of bepaalde om haar naam hier te willen hebben
                             weggebruikers wil je ze- staan, gevraagd wat borden te maken met
                             ker niet. Iedereen weet de spreuk die zij ook zelf bedacht had.
                             dat Hoenderloo een dorp De tekst dekt de lading: iedereen is
                             is die mede bestaansrecht welkom en de dorpsraad en vele anderen
                             heeft door de toeristen en willen dan ook iedereen laten genieten
                             dat je daar dan een paar van wat Hoenderloo te bieden heeft.
                             weken per jaar overlast Iedereen die zich gedraagt in het verkeer
                             van zou kunnen hebben is welkom in ons dorp. Motorrijders
                             is iets wat iedereen kon zeker ook. Die mensen mogen toch ook
                             en kan weten.     hun hobby uitoefenen en bij mooi weer
                                        lekker een rondje toeren. Bij een per-
                             Begin augustus, een  soonlijke test (red.) is geconstateerd dat
                             maand na het gesprek  op een mooie zomerdag van de zeg maar
                             van de dorpsraad met de 100 motorrijders er 98 heel rustig door
                             gemeente/politie, bleek ons dorp reden. Die twee moeten het
                             dat er bij de gemeente blijkbaar verpesten voor de rest.
                             nog maar nul actie was
    tempo in zou blijven om die in ieder ondernomen. Er moest eerst een gesprek De 30 km is voor velen een snelheid die
    geval deze zomer al te hebben staan. met een verkeersdeskundige plaats vin- ze blijkbaar niet kennen. Er wordt veel te
    Zouden borden wel nut hebben? Dat was den om te kijken waar publieksvrien- hard gereden in ons dorp en ook door
    en is de vraag. Iedereen weet ook wel dat delijke borden zouden kunnen worden bijvoorbeeld wielrenners. Die denken
    je nooit iedereen kunt veranderen in het geplaatst. Voor dat gesprek was echter blijkbaar dat die maximum snelheid niet
    verkeer. Sommigen blijven ‘hufterig nog niet eens een datum vastgelegd. Dat voor hun geldt. Echt wel!


                                        Zo zijn er meer weggebruikers die de
                                        openbare weg zien als racecircuit en het
                                        blijkt heel lastig te zijn om die zo ver te
                                        krijgen om meer rekening te houden met
                                        anderen. Helaas. Het plaatsen van de bor-
                                        den is een begin en een poging. De één
                                        zal er blij mee zijn en voor de ander zal
                                        het vast niet ver genoeg gaan. Tja .....
                                        iedereen volledig tevreden krijgen is heel
                                        lastig. Niets doen is ook geen optie en
                                        daarom heeft de dorpsraad besloten zelf
                                        actie te ondernemen.

                                         De Nieuwe Plaggensteker - pagina 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16