Page 11 - April 20121
P. 11

Sindsdien heeft                                    worden of een 60's en
    hij genoten van                                    70's feest met een
    het winterconcert                                   zanger erbij, meer
    en van de uitwis-                                   een feestavond dan
    seling met Kerk-                                    een concert met een
    rade en ook de                                     heuse dansvloer en
    repetities gingen                                   statafels. Ook zou hij
    geweldig. Als je                                    zo graag nog een keer
    hem vraagt naar                                    op concours gaan met
    zijn  favoriete                                    het orkest en deelne-
    muziekstuk dan                                     men aan de introduc-
    leert hij je dat het                                  tiedivisie. Lekker er-
    als dirigent de                                    gens naar toe werken
    sport is om in elk                                   en samen de hele dag
    stuk het interes-                                   op pad gaan! We kun-
    sante deel te vin-                                   nen niet wachten!
    den, de sfeer van
    de muziek, het                                     Kijkt u ook zo uit
    deel waar de                                      naar  de  nieuwe
    beleving van de                                    activiteiten van onze
    muziek het meest intens is. Luuk kan                  fanfare? Steun ons dan als donateur, we
    daarom van elk stuk genieten. Muziek                  kunnen alle hulp gebruiken voor ons
    hoort het publiek te raken en die potentie               100-jarig bestaan, dat wij later dit jaar
    heeft elk stuk. De componist laat daarbij                met u hopen te vieren! Daarvoor hebben
    de interpretatie van het stuk ook aan de                wij de Club van 100 opgericht. Lid wor-
    dirigent.                                den is heel eenvoudig, maak 100 euro
                                        over op de bankrekening van onze
    Hij vindt het zo jammer dat het bevrij-                 vereniging onder vermelding van uw
    dingsconcert in 2020 niet door ging, ter-                emailadres NL69 RABO 0306 0020 94.
    wijl hij nog zoveel ambities heeft met de                Of stuur gerust een mail naar onze pen-
    Fanfare. Hij zou wel een dorpsfeest                   ningmeester om u aan te melden, hij legt
    willen organiseren, een soort Okto-                   u de mogelijkheden als donateur graag
    berfest, waar iedereen bij betrokken kan                uit. johan@berkouwer.nl.

                     Oud krantenbericht


     Van een oplettende lezer heeft de redactie een hartstikke mooi krantenbericht gekregen uit een ver verleden waarin gerefe-
     reerd wordt aan Hoenderloo. Het bericht stond in de Haarlemsche Courant in junij 1840!
     Bedankt voor de mail. Dit soort onderwerpen plaatsen we graag!                                         De Nieuwe Plaggensteker - pagina 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16