Page 13 - December 2020
P. 13

Sponsor Begraafplaats                          deze werden ook nog van een laklaag
                                        voorzien.

    In één van de vorige De Nieuwe
    Plaggenstekers heeft Rob Spelde aan-
    dacht besteed aan het onderhoud en de
    vrijwilligers van de begraafplaats. Wat
    ook zeker het vernoemen waard is, is het
    geweldige sponseren van de begraaf-
    plaats door Aannemersbedrijf M.G.
    Wolfwinkel bv. Al vrij snel na het
    oprichten van onze Stichting Begraaf-
    plaats Hoenderloo op 3 juni 2002 bood
    Willem Wolfswinkel aan om het
    baarhuisje op onze begraafplaats te
    adopteren, wat zeer welkom was,
    aangezien de deur van het baarhuisje
    nodig vervangen moest worden. Dit ver-
    vangen werd uitgevoerd door de meester
    timmerman van Hoenderloo Herman
    Essenstam. Enkele jaren later werden de
    dakgoten van het baarhuisje vervangen
    en vorig jaar werden verrotte panlatten
    gerepareerd, waardoor de pannen weer poeren van het toegangshek van nieuw Aannemersbedrijf M.G. Wolfswinkel bv
    netjes op het dak kwamen te liggen. voegsel te voorzien en werden onlangs (Willem) heel veel dank zijn wij ver-
    Hoewel Willem Wolfswinkel alleen het de oude steigerplanken die wij nodig schuldigd.
    baarhuisje had geadopteerd, konden wij hebben bij een ter aarde bestelling geheel
    ook een beroep op hem doen om de  belangeloos door nieuwe vervangen en (Wim Hofman, beheerder)

    Kerstavond in de Heldringkerk                      afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
                                        Ieder die zich heeft aangemeld, krijgt
                                        bericht over het aantal diensten en voor
    Het is gebruikelijk dat op Kerstavond tij- - Er mag niet worden gezongen, liederen welke dienst men wordt uitgenodigd.
    dens de dienst veel bezoekers zijn.  worden alleen muzikaal ten gehore
    Helaas hebben we dit jaar te maken met gebracht.
    de beperkingen vanwege de coronamaat- - Er is geen koffiedrinken en dus ook
    regelen.              geen glühwein en koek op Kerstavond.
    Ook voor de dienst op Kerstavond gelden
    de bekende maatregelen voor de kerk- Om het toch mogelijk te maken dat we
    dienst in Hoenderloo. De belangrijkste plaats kunnen bieden aan meer dat 30
    zijn:                mensen, is besloten om in principe twee
    - Maximaal 30 personen,       diensten op Kerstavond te houden. Er is
    - Van tevoren aanmelden,      een vroege dienst om 19.30 en een late
    - Alleen komen als u geen klachten heeft, dienst om 21.30. De late dienst gaat in
    - 1,5 meter afstand in acht nemen m.u.v. ieder geval door.
    diegenen die tot hetzelfde huishouden Men diende zich vooraf aan te melden
    behoren.              voor de Kerstavonddienst(en).
    - Mondkapjes dragen zolang u niet op uw Pas vlak voor Kerst wordt definitief be-
    plaats zit.             sloten of er twee diensten komen. Dit is

                     De leden van HAJO willen de bezorgers van de
                     Hoenderlose dorpskrant de Nieuwe Plaggensteker
                    bedanken voor hun inzet in het afgelopen, lastige jaar.
                      We zijn heel blij dat jullie het willen doen!
                   Gerrit Evers, Jan Janssen en Bep v.d. Brink (samen met
                        Aad en Joeri), jullie zijn toppers!

                                         De Nieuwe Plaggensteker - pagina 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18