Page 15 - Januari 2020
P. 15

2020 gaat voor                                  Hoenderloo Groep, later
    Hoenderloo een op zijn                              in 2020. In het begin was
    zachtst gezegd interes-                             erg veel onduidelijk, en
    sant jaar worden.                                de mededelingen zijn
    Tegen het einde van het                             vooral als een behoor-
    vorige jaar was de                                lijke schok binnen
    gemeenteraad een hele                              gekomen.
    avond op bezoek in ons                              Hoenderloo's Belang is
    dorp. Men wilde in                                in januari verder
    gesprek met het dorp.                              gegaan. Na een flink
    Wat leeft er, wat houdt                             aantal gesprekken, met
    het dorp bezig en hoe kan de    belangstelling van de gemeente-   medewerkers, oud-medewerkers,
    gemeenteraad daar zo goed als    raad. De vraag is natuurlijk wat  wethouders, directie en andere
    mogelijk rekening mee houden, dat  ermee gedaan gaat worden en of   betrokkenen is zoveel wel
    waren de vragen. We hebben de    Hoenderloo op iets meer dan     duidelijk: Pluryn ziet er als grote
    raadsleden laten zien waar     alleen mooie woorden mag reke-   landelijke organisatie geen heil
    Hoenderloo mee bezig is: de suc-  nen. De afspraak is om in april te meer in en wil nu zoveel als
    cesstory van onze school Hei &   kijken wat zowel in het dorp als bij mogelijk verdienen aan de verkoop
    Bos, de plannen voor het centrum  de gemeente aan vorderingen     van De Hoenderloo Groep.
    van het dorp en de Krimweg, de   zichtbaar is. Uiteraard houden wij Tegelijkertijd is een groep mensen
    steeds zichtbaarder vorderingen   u op de hoogte.           bezig de herstart van de
    van Het Nieuwe Initiatief en na-                    Hoenderloo Groep in de vorm van
    tuurlijk de woningbouw voor jong-  Wat in december natuurlijk niet   een zorgpark dat is gespecialiseerd
    eren. Stuk voor stuk konden deze  onbesproken kon blijven was de   in complexe jeugdzorg, voor te
    onderwerpen rekenen op de warme   aangekondigde sluiting van De    bereiden. Vanuit Hoenderloo's
                                        Belang proberen we vooral zo
                                        goed mogelijk de belangen van het
                                        dorp voor ogen te houden. Uit alle
                                        gesprekken, ook in het dorp zelf,
                                        trekken we de conclusie dat de
                                        huidige functie van het gebied (een
                                        derde van het dorp ongeveer)
     Naam: .................................................................................. eigenlijk het beste past bij wat
                                        Hoenderloo nu is en in de
     Voorletters: .......................................................................... toekomst zou kunnen zijn.
     Adres : ................................................................................. Alternatieve en soms heel commer-
                                        ciële bestemmingen zoals een golf-
     Huisnummer : ..............  Postcode   : ......................... baan, nog meer vakantiebunga-
     Plaats : ................................................................................. lows, een asielzoekerscentrum of
                                        zelfs een hele nieuwe woonwijk
     Telefoonnummer : ..................................          zijn voor dit gebied niet wenselijk,
     ______________________________________________            want die voegen stuk voor stuk
     ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging de         weinig tot niets toe aan het dorp
                                        en de toegankelijkheid van het
     vereniging Hoenderloo's Belang om éénmaal per jaar een        gebied. Integendeel. Dat komt ook

     bedrag van € 5,00 af te schrijven van                 door de bijna 170 jaar van geza-
                                        menlijke geschiedenis.
     Bankrekening (ibannumer):……………………………….
                                        Om die reden hebben we, ook na
     Ten name van :
                                        gesprekken met betrokkenen bij de
     Handtekening:                             herstartpogingen, besloten om hier
                                        alle mogelijke steun aan te geven
                                        en dit zo mogelijk ook actief uit te
                                        dragen.

                                         De Nieuwe Plaggensteker - pagina 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20