Page 2 - April 20121
P. 2

De Nieuwe Plaggensteker
              De Nieuwe Plaggensteker

                      Maandkrant
                      Maandkrant


             voor het dorp Hoenderloo                        Nummer 250
             voor het dorp Hoenderloo
                                                  jaargang 22
                                                  april 2021
    Nieuwe Plaggensteker nummer 250    In mei 2000 kwam de allereerste Nieuwe die u nu voor u heeft liggen is de 250-ste viteiten voor de jeugd en andere inwo-
    Plaggensteker uit in Hoenderloo. Een en in de tussenliggende jaren is deze ners en zo'n krant voor het hele dorp
    totaal nieuwe krant, alleen bestemd voor maandkrant iedere keer nog uitgekomen. zagen ze zeker zitten. Theo en ik zijn
    de inwoners van Hoenderloo. De editie Maar hoe is deze dorpskrant tot stand meteen toegetreden tot HAJO en zo kon
                      gekomen?              in mei 2000 het eerste nummer
     In deze                                uitkomen.
     Plaggensteker o.a.         In de vorige eeuw waren Theo Engbers We hadden een drukker gevonden in
                      en ik vrijwilligers in 't Dorpshuus en er Beekbergen (Goudkuil) en de naam werd
                      was behoefte om de                  'de Nieuwe Plag-
                      vele vrijwilligers te                gensteker', voort-
                      informeren. In die                  bordurend op de
                      tijd had je nog geen                 oude naam die
                      sms en whats app en                 uiteraard met het
                      er werd door ons                   beeld voor 't Dorps-
                      besloten om een vrij-                huus te maken had.
     Lekker in het bos. Onder     willigerskrant te                  In het eerste num-
     schooltijd! Dat moet ons     gaan maken. De                    mer  nog  geen
     IKC zijn!
                      eerste kwam begin                  advertenties, omdat
                      1998 uit en er                   niemand  eigenlijk
                      stonden  allerlei                 wist wat het voor
                      wetenswaardighe-                  ging stellen. Maar de
                      den van 't Dorps-                  in totaal 8 pagina's
                      huus in. Theo en ik                 met onderwerpen uit
                      werden na een wat                  heel het dorp (OPA
                      schoorvoetend be-                  sponsort Imkers-
     Wie was dit kereltje. Toen    gin wat bedrevener                 vereniging, Gerrit
     geen Hoenderloër, nu wel     in het maken van                   Freriks klaverjas-
     belangrijk voor VIOS!
                      artikelen en ook in                 kampioen, Alice
                      het zelf op de com-                 Aartsen   weer
                      puter in elkaar zetten                koersbalmaster,
                      van deze informatie-                 Koninginnedag,
                      krant. Elke keer werd                 afscheid van train-
                      de Plaggensteker goed                 er Hans Nieuwen-
                      ontvangen en gaande-                 huis bij Beatrix,
                      weg groeide bij Theo                 nieuwe dominee
     Remco? Jij Hier? Je gaat      en mij de wens om een                 voor Heldring-
     ons toch niet vertellen dat    krant voor het hele dorp       kerk, Lub 25 jaar visboer, kampioenen
     je al 50 bent?!          te maken. Hoe gaaf zou dat zijn?  Beatrix, Het Alpenspektakel en een
                      Het toenmalige Dorpshuusbestuur zag kookrubriek van Albert van Dronkelaar)
                      het niet zitten om de kosten (druk- en hadden toch wel indruk gemaakt klaar-
                      bezorgkosten) van het eerste nummer op blijkelijk. Want vanaf het tweede num-
                      zich te nemen; ze zagen er geen brood in. mer waren er meteen bedrijven die een
                      Dat kan natuurlijk. Wij hadden de finan- advertentie namen. Er zijn er die ons al
                      ciën niet en dus zou het niets worden. 250 edities gesteund hebben met een ad-
                      Theo was echter in gesprek gekomen vertentie (IJs van Co, loon- en grondver-
                      over onze wens met leden van HAJO  zetbedrijf Essenstam, Wolfswinkel, Dros
     Je kunt niet zo maar over-     (Hoenderlose Activiteiten Jongeren Or- schoonmaak, pannekoekhuis Hoender-
     al je tuinafval dumpen.      ganisatie) en die waren bereid de gok te loo, de Zevensprong) en daarmee werden
     Vast een vergissing!        nemen en er wat geld in te steken. De en worden de onkosten betaald.
                      vereniging organiseerde regelmatig acti- (lees verder op pagina 7)
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 1
   1   2   3   4   5   6   7