Page 5 - Maart 2020
P. 5

Colofon            Henri, welkom bij de 50-ersclub
       Colofon

                      Hoenderloo is weer een
     De Nieuwe Plaggensteker is een uit- vijftiger rijker. Op 11
     gave van HAJO en is bestemd voor maart werd er een feestje
      alle Hoenderlose huishoudens.  gevierd aan de Krimweg
                      en wel op het adres van
           Redactie:       Henri van Vliet. Voor de
       Rob Spelde 055-3781363 en   natuurman tot in zijn
          06-20683177       kleinste vezels stond er
                      een ooievaar voor het
      Vormgeving/foto’s: Rob Spelde
                      huis om aan te geven dat
     contactpersoon drukker McWindos: deze ‘oude’ man op 11
         Remco Kuiperij      maart 1970 geboren is.
         0544 - 373 242      Zijn geboorteplaats is
                      Beerze (Ommen), maar
         klachten bezorging:    hij woont inmiddels al
        robspelde@planet.nl     weer vele jaren in Hoen-
                      derloo. Hij onderscheidt
          Advertenties
        robspelde@planet.nl     zich op vele vlakken,
                      maar met name op het
                      gebied van natuurfo-
          06-20683177
                      tografie. Zijn passie voor
       Abonnementen voor buiten   de natuur is de belang-
       Hoenderloo € 35,00 per jaar.  rijkse inspiratiebron voor
                      zijn fotografie en Henri
     Aanleveren van ideeën en copy kan geeft daar regelmatig
      rechtstreeks bij de redactie of via  workshops en lezingen
           E-mail:        over. Zie ook elders in
        robspelde@planet.nl     deze N.P. Henri heeft
          Krimweg 11        internationaal naam ge-
        7351 AS Hoenderloo     maakt en ook prijzen gewonnen. De prijs waar we het echter hier over hebben is het
                      feit dat hij Abraham gezien heeft en daar felicitereert de Plaggensteker hem volop
           website        mee. Nog vele jaren erbij Henri!
     www.hajo-hoenderloo.nl

         Oplage: 750 stuks        Lantaarnpalen geplaatst
       De redactie aanvaardt geen
     aansprakelijkheid voor fouten die in
        deze uitgave voorkomen.

        Uiterste inleverdatum:
         zaterdag 18 april


      De volgende N.P. komt uit op
      De volgende N.P. komt uit op
       dinsdag 28 april
       dinsdag 28 april
                      In de afgelopen maand heeft de provincie langs de Apeldoornseweg fraaie nieuwe lan-
        (onder voorbehoud)      taarnpalen geplaatst. Met uiteraard nieuwe armaturen die geschikt zijn voor LED-
        (onder voorbehoud)
                      verlichting. Nogal een operatie met het loskoppelen van de oude groene palen, deze
       eel leesplezier
      V Veel leesplezier        verwijderen en de nieuwe plaatsen en vervolgens weer aansluiten. Alles zeer ge-
                      smeerd en binnen afzienbare tijd hadden we op dit stuk ook nieuwe straatverlichting.
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10