Page 7 - November2020
P. 7

Beste mensen,                              kerkenraad in overweging om op kerst-
                                        avond een extra dienst te houden. Ook
    De decembermaand is de maand van                    wordt gedacht aan een tweede dienst op
    feestdagen.                               1e kerstdag. Aan deze diensten kunnen
    Dat die er wat anders uit gaan zien dan                 een beperkt aantal mensen Covid-veilig
    wij gewend zijn is helaas de realiteit                 deelnemen en bezoekers melden zich
    van dit moment. Het Sinterklaasfeest                  van te voren aan Een definitief besluit
    was al anders met geannuleerde intoch-                 wordt door de kerkenraad einde van
    ten en samenzijn met een beperkt aantal                 deze maand genomen.
    mensen.                                 Hoewel er dus nog niets vaststaat wil de
                                        kerkenraad u toch laten weten waar wij
    Het heeft ook gevolgen voor de jaar-                  momenteel aan werken. Hoe u zich kunt
    lijkse ouderenkerstviering in het dorps-                aanmelden voor een dienst en de defini-
    huus. Vanwege de geldende beper-                    tieve datum /tijd van de kerstdiensten
    kingen heeft de kerkenraad van de                    worden in de decembermaand bekend
    Heldringkerk met het organiserend                    gemaakt. Dat zal zijn via de website
    comité moeten besluiten om deze viering                 van de Heldringkerk, via het kerkblad
    dit jaar niet te houden.      Voor de kerkdiensten in de Heldringkerk De Wegwijzer, via een raampamflet aan
                      is het nog puzzelen. In principe wordt de Heldringkerk, een mededeling in
    Wij hopen dat dit eenmalig is en dat in op kerstavond één dienst verzorgd en onze weekbrief en www.hoenderloo.nl.
    2021 het Covid-virus wordt terugge- één op eerste kerstdag.
    drongen en de viering weer op de be- Omdat er met kerst altijd meer bezoe- Met hartelijke groet.
    kende wijze kan worden gehouden.  kers komen dan gebruikelijk heeft de De kerkenraad van de Heldringkerk

    Paddenstoelen uit Hoenderloo in                      Dank, dank, dank


    National Geographic
                                         Veel dank aan de inwoners van ons
                                         dorp, voor jullie vrijgevigheid toen
     Dorpsbewoner Jan Vermeer is profes- bijzondere foto's van de Keizerspinguïns.
    sioneel natuurfotograaf. Voorheen woon- Deze foto's zijn gepubliceerd in verschil- de collectant van de Dierenbe-
    de hij met zijn gezin in Apeldoorn West, lend boeken en worden ook verkocht via scherming in de eerste week van
    nu alweer ruim twee jaar aan de   een Amerikaans fotobureau. In het najaar oktober aan de deur kwam met een
    Miggelenbergweg.          van 2019 ontdekte hij tot zijn grote ple- verzoek om uw bijdrage. Het bedrag
                      zier een aantal vliegenzwammen in de dat we met deze collecte ophaalden in
    Vermeer heeft ruim vijftig landen  ruime tuin aan de Miggelenbergweg.  Hoenderloo, was €420,90. Een mooi
    bezocht en maakte fotoreportages voor Deze rood-met-witte-stippen padden- bedrag- de dieren zijn u dankbaar!
    de Nederlandse editie van National stoel is niet zeldzaam, maar wel bijzon-
    Geographic. Voor de KLM bezocht hij der fotogeniek. Hij begon zonder plan
    Oeganda waar hij oog in oog stond met deze paddenstoelen te fotograferen en
    berggorilla's. Op Antarctica maakte hij kreeg de smaak al snel te pakken.
                      Gegrepen door dit onderwerp, zo dicht-
                      bij, werd aangewakkerd door de enorme
                      hoeveelheid paddenstoelen die vorig
                      najaar te zien waren. Vermeer stuurde de
                      resultaten naar de redactie van de
                      Nederlandse national Geographic die in
                      juni dit jaar negen pagina's publiceerde.
                      Ook magazines uit Noorwegen en
                      Zweden plaatste een
                      mooi paddenstoel arti-
                      kel. Na het zien van het
                      artikel van Vermeer op
                      het hoofdkantoor in
                      Washington werd beslo-
                      ten het door te plaatsen
                      in de Internationale
                      National Geographic
                      editie die wereldwijd
                      wordt verspreid. En dat
                      met foto's gemaakt in
                      ons mooie dorp Hoen-
                      derloo!
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12