Page 7 - Maart 2021
P. 7

VIOS vertelt ...... over Jan van Lienden    In afwachting van betere muzikale tijden,                pen in Elst, Bemmel, Beuningen, Oene
    informeren wij onze dorpsgenoten graag                 en zelfs bij de IJsselband, een showkorps
    over de mensen die bij de Hoenderlose                  in Rheden. Hij  schrijft begin jaren 70
    Muziekvereniging VIOS (Vooruitgang is                  zelfs een opleidingsboek over het reilen
    Ons Streven) betrokken zijn. VIOS                    en zeilen van een Tambour-maître. Hij
    bestaat al 100 jaar en beschikt over een                volgt ook zelf allerlei opleidingen aan het
    Fanfare orkest, Slagwerkgroep en een                  KNF, later het KNMO, de Koninklijke
    dweilorkest. Vandaag hebben wij een                   Nederlandse Muziek Organisatie. Hij
    gesprek met Jan van Lienden, al sinds                  volbrengt 5 jaar trompetstudie, maar
    2014 actief als muziekinstructeur voor                 wordt ook choreograaf, zodat hij in staat
    onze slagwerkgroep en hopelijk bin-                   is een show te ontwerpen voor korpsen
    nenkort weer in actie te zien bij één van                met eigen showpassen en -figuren.
    de festiviteiten in het dorp. Het levert een
    opmerkelijk verhaal op!                         Hoge ogen gooit hij begin jaren 80 met
                                        het optreden van de IJsselband Jeugd-
    In zijn geboorteplaats Tiel liep Jan als                divisie bij een concours in Doetinchem,
    kleine jongen al met een blikken trom op 10-jarige leeftijd al tamboer in het met door hem zelf gecomponeerde
                      Harmonie Orkest Utrecht en zal de  muziek. Zij behalen zoveel punten dat zij
                      muziek nooit meer verlaten. Na een
                      minder goed verlopen hardlooptest
                      bij de civiele politie, weet hij daarna
                      de hindernisbaan bij de Koninklijke
                      Marechaussee zonder problemen te
                      volbrengen, wat hem meteen een
                      baan opleverde. Hij was intussen
                      ook een 'leuk uitziende dame'
                      tegengekomen, die hij na hun
                      trouwerij maar wat graag over de
                      drempel tilde in hun gloednieuwe
                      woning in Elst! Zij kregen 2
                      prachtige jongens, Martijn en Frank.
                      Ook muzikaal gaat het hem van een
                      leien dakje. Collega Rob van de
    mee met de plaatselijke drumband, toen afdeling Grensbewaking, maar ook
    al idolaat van HaFaBra muziek, dat staat trompettist in Oosterhout bij
    voor Harmonie, Fanfare en Brassbands. Nijmegen, vertelde hem namelijk
    Deze muziek sprak hem al vroeg aan dat hun slagwerkinstructeur er niet
    omdat 'deze muziek gepaard gaat met veel van bakte, dus ging Jan als 24-
    goed geüniformeerde mensen die in  jarige gedurfd en onbevangen voor
    groepsverband hun                 deze slagwerk-
    hobby zo goed                   groep  staan.
    mogelijk uitoefe-                 Aangezien er bij
    nen voor hun pu-                  de band ook nog
    bliek'. Daar wilde                 een  Tambour-
    kleine Jan natuur-                 maître ontbrak;
    lijk graag  bij                 de man die met
    horen! Daarmee                   een speciale stok
    trad hij trouwens                 voor het korps
    in het voetspoor                  uitloopt en met
    van zijn grootva-                 deze stok of zijn
    der, één van de                  handen tekens
    oprichters van de                 geeft, nam hij deze als eerste jeugdgroep ooit mogen deelne-
    Tielse Vrijwillige                 functie ook maar   men aan het Nederlands Kampioenschap,
    Muziekvereniging.                 meteen op zich!   het KNF Top Concours, de reglementen
    Het zat dus al in                            moeten er zelfs voor worden aangepast!
    zijn genen!                    Daarna neemt zijn  Ook tijdens dit kampioenschap behalen
                              muzikale loopbaan  zij het hoogste aantal punten en wordt het
    Nadat Jan al jong                 een enorme vlucht.  Wilhelmus speciaal voor hen ten gehore
    verhuisde  naar                  Hij wordt muziek-  gebracht, een hele eer!
    Utrecht, wordt hij                 instructeur bij groe-   (lees verder op pagina 9)
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12