Page 7 - Maart 2020
P. 7

Aanpassingen aan kruispunt van start gegaan    Dat de provincie Gelderland van plan zijn een kleine 30 bomen
    was om de N304 op verschillende   verwijderd, waarvoor na-
    plekken aan te passen is iets wat al heel dat men klaar is met de
    lang speelt en waarover vanuit   aanpassingen weer nieu-
    Hoenderloo ook flink gecommu-    we bomen voor terug ge-
    niceerd is richting de provincie toe.  plant worden. Volgens de
                      planning zal dat tussen
    Bewoners individueel, maar de dorps- april en juli liggen, uiter-
    raad is daar ook flink in gedoken. De aard onder voorbehoud.
    gezamenlijke inspanningen hebben er
    o.a. voor gezorgd dat er geen wildrooster Tijdens de kapwerkzaam-
    komt ongeveer ter hoogte van de Vijf heden was het niet mo-
    Woningen. Andere aanpassingen daar gelijk om vanaf de
    zijn ook van de baan. Waar men vanuit Brouwersweg de Otterlo-
    de provincie nu mee begonnen is, is de
    aanpassing aan het kruispunt van de
    Otterloseweg en de Brouwersweg. Best
    voor de meesten een begrijpelijke aan-
    passingen aangezien de Brouwersweg
    straks haaks op de weg van Otterlose
    naar Apeldoorn komt te liggen. Dit zal de
    verkeersveiligheid naar verwachting een                   Heel actueel is dat het beste via
    stuk verbeteren. Iedereen die vanuit de                   www.hoenderloo.nl. De moeite
    Brouwersweg richting Apeldoorn heeft                    waard om daar regelmatig op te
    gereden heeft vast en zeker de nek wel                   kijken.
    eens flink verdraaid. Als het goed is zal
    dat straks verleden tijd zijn.
                      seweg op te rijden. Bij Maarten en
    Om de aanpassingen mogelijk te maken Heather Bruin voor stonden grote con-
    moest het kruispunt uiteraard eerst tainers waar het snoeiafval meteen in
    gereed gemaakt worden en de eerste gedaan werd om de hinder zo kort
    werkzaamheden zijn dan het verwijderen
    van een aantal bomen t.b.v. de verande-
    ring. Daar is volgens planning op 19
    maart mee begonnen. Uiteraard betekent
    dat wat extra hinder aangezien de zagers
    hun werk moeten kunnen doen en de
    machines alles moeten kunnen opruimen.
    Twee dagen lang had Hoenderloo weer
    eens een verkeerslicht en wel op de
    Otterloseweg aangezien één baan was
    afgesloten. Ondanks het af en toe rode

                               mogelijk te laten
                               zijn. U wordt ui-
                               teraard op de    stoplicht kon men behoorlijk vlot door hoogte gehouden
    rijden en tja, de werkers moeten hun van de verdere
    arbeid veilig kunnen verrichten. In totaal werkzaamheden.

                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12