Page 8 - December2019
P. 8

den hun certificaat in Apeldoorn in ont- Helna Solleveld. Omdat het geen offi- horen gekregen dat hij tot erelid
    vangst nemen. In de Plaggensteker werd cieel jubileum is werden ze niet ge- benoemd was van zijn vereniging VIOS.
                      huldigd, maar dat werd Sandra Tho- Door gezondheidsredenen kon dat niet
                      massen wel voor haar 12½ jarig lid- tijdens het concert of de nieuwjaarsre-
                      maatschap. Tjerkje Visscher is al 15 jaar ceptie plaats vinden, maar lekker rustig
                      lid, maar ze kon helaas niet op de foto thuis. Jaap is al maar liefst 70 jaar lid van
                      staan. De laatste zaterdag van januari, dé
                      dag van het winterconcert van VIOS. En
                      het werd een prachtige avond op 26 jan-
                      uari. De fanfare en de slagwerkgroep
                      hebben het publiek getrakteerd op een    de bouw van een nieuwe vogelhut vlak-
    bij de ingang van Hoenderloo nauw
    gevolgd. In januari kon gemeld worden
    dat deze zo goed als gereed was. Er werd                      heerlijke muzikale avond. Voor Iwan van
                      de Beek was het helemaal spannend,
                      aangezien hij als leerling helemaal alleen VIOS en heeft immens veel voor zijn
                      moest blazen. Talentje hoor!    passie betekend. Het kwam (komt) je toe
                                        Jaap! Op de eerste verenigingsavond van
                                        de Dames Contactgroep Hoenderloo
    ook nog gewerkt aan een veel groter                   (DCH), woensdag 30 januari, werd
    gebouw op het park, namelijk die van het                Annie van Veldhuizen voor de tweede
    nieuwe publieksgebouw. De eerste steen                 keer deze maand gehuldigd als trouw lid.
    daarvan werd op 16 januari gelegd door                 Nu voor het 50-jarig lidmaatschap van
                                        DCH!
                      Iedereen die in januari langs De Zaak
                      kwam kon zien dat er volop geklust
    de toen nog Commissaris van de Koning werd. Door de gebroeders Van Buren die
    Clemens Cornielje. Op 17 januari was er hun eigen restaurant/bar wilde creëren.
    er een feestje op de repetitieavond van Met als naam Restaurant De Veluwe.
    popkoor Unity. De jubilarissen werden Een interview met Mike en Jeffrey in het
    gehuldigd en 2 dames zijn al vanaf het januarinummer en ze openden op 2 fe-
    eerste begin lid: Gerry van Buren en bruari de deuren. Hun opa had thuis te Op 2 februari werd het 115-jarig bestaan
                                        gevierd van de vereniging Onderling
                                        Hulpbetoon in 't Dorpshuus. Nu mochten
                                        ook de vrouwen van de leden een avond
                                        van deze club mannen, de oudste vorm
                                        van ziekenfonds van Nederland, mee
                                        maken en die hebben allemaal een ge-
                                        weldige avond meegemaakt. Oud-
                                        voorzitter Geerten van den Brink werd
                                        voor het feit dat hij 25 jaar de voorzitters-
                                        rol heeft vervuld benoemd tot ere-

    De Nieuwe Plaggensteker - pagina 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13