Page 9 - Oktober 2019
P. 9

Beste bewoners van         'starters' in Hoenderloo weinig konden Helaas heeft deze uitspraak ook gevol-
                      betekenen, voor wat betreft het realise- gen voor ons project. Uiteraard blijven
    Hoenderloo,             ren van betaalbare woningen of het ver- wij goede moed houden. Meer infor-
                      lenen van voorrang aan Hoenderloo'ers matie over de locatie en verdere ontwik-
    Mogen wij ons even voorstellen? Wij binnen het huidige woningaanbod.  kelingen t.a.v. de stikstof uitspraak zijn
    zijn CPO Hoenderloo, oftewel Collectief Kortom, de woningcorporatie kon ons voor ons onduidelijk. Zodra het project
    Particulier Opdrachtgeverschap Hoen- niet ondersteunen in het realiseren van meer vorm krijgt, zullen wij weer een
    derloo.               onze wens.             stukje in de Plaggensteker schrijven!

    CPO Hoenderloo is een vereniging  Het dorp is voor starters en jonge gezin- Aanstaande donderdag 12 december
    gevormd door 15 jongeren uit het dorp. nen niet meer aantrekkelijk. Het gevolg wordt door de gemeente een politieke
    Collectief particulier opdrachtgever- was dat veel Hoenderlose jongeren op markt georganiseerd in Hoenderloo.
    schap is een vorm van sociale project- zoek zijn gegaan naar een woning in Tijdens deze avond zullen wij als vere-
    ontwikkeling waarbij toekomstige  Apeldoorn en omstreken. Deze vereni- niging met de politiek spreken en ken-
    bewoners gezamenlijk opdrachtgever ging wil de vergrijzing van dit dorp baar maken hoe waardevol en prachtig
    zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. tegengaan en in samenwerking met de het project is wat wij hier willen realise-
    Hoogstwaarschijnlijk heeft u vernomen Dorpsraad is dit project bedacht. Het ren.
    dat wij als jongeren hiermee bezig zijn. doel van dit project is het bouwen van
    Via deze weg willen wij dit dan ook aan betaalbare starterswoningen. Wij Met vriendelijke groet,
    alle dorpelingen meedelen.     hebben een adviseur ingeschakeld die De jongeren van CPO Hoenderloo.
                      het project onderste-
    Onze vereniging is een aantal jaar gele- unt. Tevens is de
    den ontstaan vanuit de wens om in  Gemeente Apeldoorn
    Hoenderloo te kunnen blijven wonen. aangehaakt bij ons
    Vanuit die wens is het gesprek gevoerd plan.
    met woningcorporatie Sprengeland en
    Veluwe Wonen, omdat wij merkten dat Op 29 mei j.l. heeft
    er in dit dorp een tekort is aan betaal- de Raad van State
    bare huizen voor 'starters'. Wij hebben uitspraak gedaan
    de vraag gesteld of zij iets konden over het gebruik van
    betekenen voor ons. Deze partijen  het Programma
    hebben aangegeven dat zij voor   Aanpak Stikstof.

                        o opp bbeezzooeekk
                        o opp bbeezzooeekk
                             b biijj
                             b biijj


     Hoe lang bestaat jullie vereniging?
     Onze vereniging bestaat al 84 jaar.
     Het is opgericht op 18 Januari 1935 vereniging.
     door Aart Dalhuizen. Tiny Blotenburg
     is al meer dan 80 jaar lid.    Hoeveel leden heeft jullie vereniging?
                      Onze vereniging heeft 23 leden. Op dit
                      moment alleen maar vrouwen.
     Waar en wanneer komen jullie bij                   drankje. Op de eerste zaterdag in
     elkaar?                                november is de jaarlijkse gezamenlijke
     Iedere dinsdagavond hebben we onze Wat zijn jullie activiteiten?   uitvoering met Unity in 't Dorpshuus.
     oefenavond van 20.00u - 22.00 uur in De naam zegt het al: we zijn eens- Met Kerst wordt er ook samen gezon-
     't Dorpshuus onder leiding van diri- gezind, het is een gezellige groep. Er gen op de kerstmarkt van de Hoge
     gent Bart v.d. Brink.       worden verjaardagen gevierd tijdens Veluwe.
                      repetitieavonden. 1x per maand is er Zijn jullie op zoek naar nieuwe
                      koorcafé, dan wordt er iets korter
     Hebben jullie een contributie?                    leden?
     Ja, we hebben een contributie. We gezongen en wordt er gezellig gepraat We zijn zeker op zoek naar nieuwe
     betalen elke maand € 17. Daar wordt onder het genot van een hapje en een leden. Eigenlijk voor alle zangparti-
     o.a.de huur van de oefenruimte en de  z za at ter erdag 2 november  jen. Belangstellenden kunnen zich
                           dag 2 november
     dirigent van betaald.                         aanmelden bij Anly van Oostendorp.
                           anguitvoering
                          z zanguitvoering
                        Eensgezindheid + Unity      Tel.nr 06 - 42 55 44 55 /
                        Eensgezindheid + Unity
     Moet je lid zijn van de vereniging?                  anly1965@hotmail.com of kom gerust
                         Dorpshuus, 19.30 uur
     Ja, je moet wel lid zijn van onze   Dorpshuus, 19.30 uur      eens langs op de repetitieavond.
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14