Page 9 - Maart 2021
P. 9

En als je denkt dat dit al voldoende suc-
    ces betekent voor Jan, dan geloof je
    gewoon je oren niet als hij vertelt dat hij
    dit kunstje met hetzelfde orkest 3 keer
    achter elkaar heeft kunnen herhalen!
    Chapeau! Ook leuk dat de NOS hen daar-
    na ook snel wist te vinden voor de offi-
    ciële Sinterklaasintocht. Eind jaren 80
    vraagt ook het Grote Korps van de
    IJsselband hem om leiding. En ja hoor,
    wederom haalt hij met hen voldoende
    punten voor deelname aan het Top
    Concours met als resultaat dat ook zij
    zich Nederlands Kampioen mochten
    noemen!

    En hoe komt dit muzikale talent dan in
    Hoenderloo terecht, hoor ik u denken?
    Bert Spronk, tamboer in het Historisch
    Tamboer Korps van de Koninklijke
    Marechaussee meldde hem in 2014 dat tiedrang een goede aanvulling op was! Er taptoes door heel Europa. Hij is ook in
    VIOS op zoek was naar een nieuwe lei- werden zelfs nieuwe materialen voor Rusland, Australië en Zuid-Afrika
    der voor de slagwerkgroep. Een jaar hem aangeschaft, zodat nieuwe muziek- geweest met deze groep.
    eerder overleed Joke, Jans vrouw vrij stukken in het vizier kwamen, daar is Jan
    onverwachts, dus het was een goed  VIOS nog steeds dankbaar voor.   Een samenwerking tussen VIOS en het
    moment weer aan iets nieuws te begin- Slagwerkmuziek wordt dan wel heel leuk Historische Tamboerkorps met blaassec-
    nen. Hij trof een groep zeer loyale om naar te luisteren! Voor het eerste con- tie ziet hij in de toekomst helemaal zitten
    mensen aan, die met heel veel plezier cert in Ugchelen heeft de groep zich en hij zou maar wat graag met deze groep
    muziek maakten en waar zijn presta- 'bewusteloos gerepeteerd' volgens Jan en zijn show voor ons opvoeren op het veld
                         hij dwong er een plek OP het naast of voor onze muziektent. Laten we
                         podium af in plaats van ervoor. hopen dat we weer snel aan de slag
                         Het commentaar van het publiek mogen!
                         was eenvoudig samen te vatten:
                         'Allemensen, wat zijn jullie goed
                         geworden!'

                         Het succes van Jan heeft natuur-
                         lijk zijn basis in zijn grote passie
                         voor muziek, maar ook omdat hij
                         luistert met 'vergrootglazen in zijn
                         oor'. Hij benadrukt dat het belang-
                         rijkste niet in de noten staat, maar
                         dat het gaat om het overbrengen
                         van een bepaald gevoel, dat wat
                         de componist bedoeld heeft.

                         Het is voor Jan wel even wennen VIOS is heel dankbaar dat Jan er voor
                         dat er nu door Corona niet  kiest zijn kunsten in Hoenderloo te verto-
                         gerepeteerd mag worden, maar hij nen. Bent u ook zo blij met de plaat-
                         heeft wel intussen 5 nieuwe  selijke muziekactiviteiten? Steun ons dan
                         stukken gecomponeerd voor de als donateur, we kunnen alle hulp
                         Koninklijke Marechaussee! Maar gebruiken voor ons 100-jarig bestaan, dat
                         hij kan 'de dag niet afwachten' dat wij later dit jaar met u hopen te vieren!
                         hij weer aan de slag mag met zijn Daarvoor hebben wij de Club van 100
                         3 korpsen: VIOS, Muziekver-  opgericht. Lid worden is heel eenvoudig,
                         eniging Vriendschap in Oene en maak 100 euro over op de bankrekening
                         Door  Eendracht Sterk uit van onze vereniging onder vermelding
                         Everdingen. Bovendien wil hij van uw emailadres NL69 RABO 0306
                         ook weer  hele zaterdagen 0020 94. Of stuur gerust een mail naar
                         repeteren op  de  kazerne onze penningmeester om u aan te
                         Apeldoorn, waar hij in de midda- melden, hij legt u de mogelijkheden als
                         gen zijn shows voorbereid voor donateur graag uit: johan@berkouwer.nl.

                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14